Yurt Program? (Yaz?l?m?)

Yurt Program? - Yurt Program? (Otomasyonu - Yurt Muhasebe Takip Sistemi)Yurt Yaz?l?m?


G?n?n teknolojik yenilikleri ve yurtlar?n de?i?en isteklerinin bir sonucu olarak yurt progrma?m?z? s?rekli g?ncel tutuyoruz!!!

Yurt Program? i?ermi? oldu?u benzersiz mod?lleri sayesinde bir ?ok i?lemi h?zl? ve kolay bir ?ekilde yapman?za imkan sa?lar. Mod?ller aras? entegrasyon sayesinde veri giri? zaman?n?z? minumuma indirger. ?htiyac?n?z olan t?m mod?lleri bir arada tutarak kurumunuzun y?netimini kolayla?t?rman?n yan?nda kurumsal bir kimlik kazanman?za yard?mc? olur.

??renci kay?tlar?ndan ?demelere, cari kartlardan personel mod?l?ne kadar bir ?ok mod?l sunmaktad?r. T?m mod?ller birbiriyle tam otomasyonla ?al??maktad?r.?Kullan?c? hatas?, kontrol?, tekrar tekrar veri giri?i ortadan kalkar her?ey h?zl?, sa?lam ve kolay bir ?ekilde ger?ekle?ir.

Yurt Program? ile ilgili detayl? bilgilere sa? taraftaki Program ??eri?i men?s?nden ula?abilirsiniz.

?u anda Yurt Otomasyonu' nun sa?lad??? kolayl?klar? bir arada sa?layabilen ikinci bir firma bulunmamaktadir.

Yurt?Otomasyonu art?k web sitenizede entegre.

Bu sayede;

 • Veliler web sitenizden bor? bilgilerini g?rebilir,
 • Bilgi g?ncellemesi yapabilir,
 • Yurt Yetkililerine web sitesi ?zerinden mesaj g?nderebilir
 • Psikolog notlar?n? takip edebilir,
 • ?ocu?un devams?zl?k durumunu g?rebilir.

T?m bunlar Yurt Otomasyonunda ;
?u anda Yurt Otomasyonu' nun bu imkanlar? sa?layan ba?ka bir program bulunmamaktad?r.

Yurt Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.
(Yurt Program?'n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? 900 TL+KDV'dir.)

?ubeleri Olan Yurtlar Neden Yurt Otomasyonunu Tercih Ediyor?

Yurt Otomasyonu birden fazla ?ubesi olan yurtlar i?in ?ok farkli teknolojik avantajlar saglar.?

Merkezi sistemi ile ayni programdan d?nyanin her hangi bir yerinden program? kullan?p,t?m i?lemleri yapabilir ve denetleyebilirsiniz.

Yurt Otomasyonu, internet ?zerinden bu merkezi y?netimi ; ??renci bilgilerinden, hat?rlatmalara kadar saglayan tek Yurt Program?d?r.?

Yurt Otomasyonu sayesinde?

1-??ler Kolayla??r

1-Y?netim G??lenir

2-Raporlama Geli?ir?

3-Maliyetler D??er.

Kazand?raca?? zaman ve firsat maliyetini belirtmeye bile gerek yoktur. T?rkiye'deki bir?ok yurt taraf?ndan kullan?lan ve ba?ar? kan?tlanm?? olan program?m?z hakk?nda detayl? bilgi almak i?in 212 419 1 999 nolu telefondan taraf?m?za ula?abilirsiniz.

Yurt Program? i?eri?i ve men?ler hakk?nda bilgiye sayfan?n sa? taraf?ndaki Program ??eri?i ba?l??? alt?ndaki men?lerden ula?abilirsiniz.


Yurt Yaz?l?m?

 

Alan?m?zda Lideriz ??nk?;

?nter Bili?im ilke edindi?i "M??teri Memnuniyeti" kavram? i?inde, m??terilerinin sorunlar?n? en k?sa s?rede ve en ak?lc? y?nden ??zerek onlar?n as?l i?lerine kanalize olmas?n? sa?lar. Bu sayede m??terilerin kay?plar? en aza indirgenmektedir.?

Yaz?l?m Hizmetleri ve Teknik Destek konusunda T?rkiye'nin en deneyimli, teknolojiyi en yak?ndan takip eden ve m??terisine en ?ok k?ymet veren yaz?l?m ?irketiyiz.

 • T?m ihtiya?lar? kar??layan
 • Sa?lam Altyap?l?
 • G?venilir ve
 • Uygun Fiyatl? yaz?l?mlar ?retiyoruz...

 

Sadece Yaz?l?m ?retmiyoruz

Kendi alan?nda ve kendi ?ehrinde isim yapm?? firmalar ?nter Bili?im yaz?l?mlar?n? kullan?yorlar. 400 ?n ?zerinde kurumsal, 1500?n ?zerinde bireysel m??terisi ile ?nter Bili?im, alan?nda en ba?ar?l? yaz?l?m ?irketidir.

M??terilerimize sadece g?nl?k kay?tlar?n? yap?p fatura kesmelerine de?il,hizmet kalitelerini y?kseltmeye, m??teri memnuniyetlerini art?rmaya, maliyetlerini d???rmeye ve daha ?a?da? bir y?netim anlay??? ile y?netilmelerine yard?mc? olup,
hem daha karl? ve hem daha g??l? kurulu?lar haline gelmelerine yard?mc? oluyoruz.

M??teriler ??in

 • ?nter Bili?im Destek
  Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
 • Talep ve ?neri
  Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Yurt Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Yurt yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.