Randevu Program? (Yaz?l?m?)

Randevu Program? (Yaz?l?m?)

S?rekli Yenileniyoruz!!!

Yenilenen versiyonu ile Randevu Program? art?k ?ok daha kapsaml?.?

Randevulu ?al??an her sekt?r i?in randevu mod?l? vazge?ilmez b?l?mlerden birisidir. M??terilere randevu vermede Randevu Sistemi ?u ?zellikleri ile ?ne ??kmaktad?r;?

?stenilen say?da grup olu?turabilir ve bu gruplara randevuyu alacak ki?iyi ekleyebilirsiniz.

Her randevu defteri i?in g?n g?n ilk ve son randevu saatleri, randevu saat aral?klar? ayr? ayr? belirtilebilmektedir.

?al???lmayan g?nler, resmi tatiller veya bir cihaz?n ar?za durumu nedeni ile randevu verilmemesi gereken g?nler sistem taraf?ndan otomatik olarak kapat?larak bu saatlere yanl??l?kla randevu verilmesi engellenmektedir.

M??teriye randevu verirken, ad? ve soyad? yaz?l?r yaz?lmaz, program m??teri ar?ivini taramakta ve e?er ki?i kayd?na ula??l?rsa otomatik olarak randevu ile ki?i kart? ili?kilendirilmektedir.

Ayn? anda 2 de?i?ik randevu sayfas?n? yan yana getirerek farkl? departmanlar?n ayn? anda bo? olan randevu saatleri g?r?lebilir ve iki randevu defterine de bir seferde ayn? randevu verilebilir.

Her randevunun durumu;

  • Geldi bekliyor
  • ??leme/muayeneye al?nd?
  • ??lem/muayene tamamland?
  • Gelmedi
  • Ertelendi
  • ?ptal edildi

gibi se?eneklerden birisi ile defter ?zerinde ifade edilebilir. Bu se?enekleri diledi?iniz kadar artt?rabilirsiniz. Ayr?ca her durum farkl? bir rengi temsil etmektedir.

Her randevu defterine ?zel, randevu sayfalar?n?n ?zerinde randevu verenleri uyarma ama?l? bir not yazd?r?labilir, ?rne?in "Mide tetkikleri i?in hastaya a? gelmesini hat?rlat?n?z." gibi.

Bir ki?iye verilmi? eski ve yeni randevular? arama, verilen randevuyu yaz?c?dan ??kt? alarak hastaya verme gibi i?leri kolayla?t?r?c? di?er fonksiyonlar da Randevu Sisteminde bulunan bir?ok ?zellikten baz?lar?d?r.

(Randevu Program?n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? iki kullan?c? i?in 750 TL+KDV'dir.)?

Randevu Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Randevu Yaz?l?m?

Randevu Program?, t?m bu zorluklar? ve bunlar?n ?zerinizdeki bask?lar?n? azaltmak ?zere tasarlanm??t?r.

Program i?eri?i ve men?ler hakk?nda bilgiye sayfan?n sa? taraf?ndaki "Program ??eri?i" ba?l??? alt?ndaki men?lerden ula?abilirsiniz.

?ubeleri Olan Firmarlar Neden Randevu Otomasyonunu Tercih Ediyor?

Randevu Otomasyonu zincir firmalar i?in ?ok farkli teknolojik avantajlar saglar.?

Merkezi sistemi ile ayni programdan d?nyanin her hangi bir yerinden kurumunuza ulasip, raporlar alabilir, m??teri kay?tlar?na ula?abilr veya kurumunuzun muhasabe bilgilerine ula??p gider-geliriniz hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Randevu Otomasyonu, internet ?zerinden merkezi y?netimi sa?layan tek Randevu Otomasyonudur.?

Bu y?zden Randevu Otomasyonu sayesinde?

1-Isler Kolaylasir?

1-Y?netim G??lenir (T?m kontrol ve onaylamayi uzaktan online yapin)

2-Raporlama Gelisir?

3-Maliyetler D?ser.

???? Kazand?racagi zaman ve firsat maliyetini belirtmeye bile gerek yoktur.

Alan?m?zda Lideriz ??nk?;

?nter Bili?im ilke edindi?i "M??teri Memnuniyeti" kavram? i?inde, m??terilerinin sorunlar?n? en k?sa s?rede ve en ak?lc? y?nden ??zerek onlar?n as?l i?lerine kanalize olmas?n? sa?lar. Bu sayede m??terilerin kay?plar? en aza indirgenmektedir.
Yaz?l?m Hizmetleri ve Teknik Destek konusunda T?rkiye'nin en deneyimli, teknolojiyi en yak?ndan takip eden ve m??terisine en ?ok k?ymet veren yaz?l?m ?irketiyiz.

 • T?m ihtiya?lar? kar??layan
 • Sa?lam Altyap?l?
 • G?venilir ve
 • Uygun Fiyatl? yaz?l?mlar ?retiyoruz...

.

Sadece Yaz?l?m ?retmiyoruz

Kendi alan?nda ve kendi ?ehrinde isim yapm?? firmalar ?nter Bili?im yaz?l?mlar?n? kullan?yorlar. 700 ?n ?zerinde kurumsal, 2000'in ?zerinde bireysel m??terisi ile ?nter Bili?im, alan?nda en ba?ar?l? yaz?l?m ?irketidir.

M??terilerimize sadece g?nl?k kay?tlar?n? yap?p fatura kesmelerine de?il,hizmet kalitelerini y?kseltmeye, m??teri memnuniyetlerini art?rmaya, maliyetlerini d???rmeye ve daha ?a?da? bir y?netim anlay??? ile y?netilmelerine yard?mc? olup,
hem daha karl? ve hem daha g??l? kurulu?lar haline gelmelerine yard?mc? oluyoruz.


M??teriler ??in

 • ?nter Bili?im Destek
  Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
 • Talep ve ?neri
  Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Randevu Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Randevu yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.