Parsiyel Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Parsiyel Nakliye Program? (Otomasyonu)

S?rekli Yenileniyoruz!!!

Nakliye Program? sayesinde komple y?k, parsiyel y?k ve s?v? nakliyesi i?lemlerinizi etkin bir bi?inde kay?t alt?na al?p gerekli t?m raporlamalar? g?nl?k, haftal?k ayl?k veya y?ll?k alabilirsiniz. Bunun yan?nda ?irketinizin zaman i?indeki mali durumunu kontrol alt?nda tutabilirsiniz.

Yenilenen verisyonu ile Nakliye Program? ihtiyac?n?z olan t?m mod?lleri bir arada tutarak kurumunuzun y?netimini kolayla?t?rman?n yan?nda kurumsal bir kimlik kazand?rmaktad?r.

Nakliye Program? m??teri kay?tlar?ndan ?demelere, personel mod?l?nden randevulara, ara? carilerinden kasa mod?l?ne kadar bir ?ok mod?l sunmaktad?r. T?m mod?ller birbiriyle tam entegre ?al??maktad?r. ?nsan hatas?, kontrol?, tekrar tekrar veri giri?i ortadan kalkar her?ey h?zl?, sa?lam ve kolay bir ?ekilde ger?ekle?ir.

?stelik t?m bu i?lemleri program?m?z?n kullan?c? dostu aray?z? sayesinde ?ok basit bir ?ekilde tutabilirsiniz.

Program i?eri?i ve men?ler hakk?nda bilgiye sayfan?n sa? taraf?ndaki "Program ??eri?i" ba?l??? alt?ndaki men?lerden ula?abilirsiniz.

Nakliye Program?, t?m bu zorluklar? ve bunlar?n ?zerinizdeki bask?lar?n? azaltmak ?zere tasarlanm??t?r.

Parsiyel Nakliye Program?'na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Parsiyel Nakliye Program?

Alan?m?zda Lideriz ??nk?;

?nter Bili?im ilke edindi?i "M??teri Memnuniyeti" kavram? i?inde, m??terilerinin sorunlar?n? en k?sa s?rede ve en ak?lc? y?nden ??zerek onlar?n as?l i?lerine kanalize olmas?n? sa?lar. Bu sayede m??terilerin kay?plar? en aza indirgenmektedir.
Yaz?l?m Hizmetleri ve Teknik Destek konusunda T?rkiye'nin en deneyimli, teknolojiyi en yak?ndan takip eden ve m??terisine en ?ok k?ymet veren yaz?l?m ?irketiyiz.

  • T?m ihtiya?lar? kar??layan
  • Sa?lam Altyap?l?
  • G?venilir ve
  • Uygun Fiyatl? yaz?l?mlar ?retiyoruz...

Sadece Yaz?l?m ?retmiyoruz

Kendi alan?nda ve kendi ?ehrinde isim yapm?? firmalar ?nter Bili?im yaz?l?mlar?n? kullan?yorlar. 400 ?n ?zerinde kurumsal, 1500'?n ?zerinde bireysel m??terisi ile ?nter Bili?im, alan?nda en ba?ar?l? yaz?l?m ?irketidir.

M??terilerimize sadece g?nl?k kay?tlar?n? yap?p fatura kesmelerine de?il,hizmet kalitelerini y?kseltmeye, m??teri memnuniyetlerini art?rmaya, maliyetlerini d???rmeye ve daha ?a?da? bir y?netim anlay??? ile y?netilmelerine yard?mc? olup,
hem daha karl? ve hem daha g??l? kurulu?lar haline gelmelerine yard?mc? oluyoruz.


M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Parsiyel Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Parsiyel Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.