Paket Programlar

Nakliye Program?

Nakliye Program?

Komple, parsiyel, s?v? ve konteyner ta??mac?l??? i?in geli?tirilmi? program?m?z i?letmeniz i?in gerekli olan t?m mod?lleri b?nyesinde toplamaktad?r...

Devam?

Ambar Nakliye Program?

Ambar Nakliye Program?

Ambar nakliyesi yapan ?irketler i?in t?m mod?llerin bulundu?u ve ?ubeler aras? entegrasyonun m?kemmel bir ?ekilde i?lendi?i bir otomasyon sistemidir.

Devam?

Konteyner Nakliye Program?

Konteyner Nakliye Program?

Konteyner Nakliye Program?n sayesinde konteyner takibi ve bunlar?n sevkiyatlar?n? ?ok kolay ve k?sa bir s?rede yapabilirsiniz. Nakliye giri?i konteyner i?in ?zel olarak...

Devam?

S?v? Nakliye Program?


S?v? Nakliye Program?

S?v? ta??mac?l??? yapan firmalar i?in tasarlanm?? ve nakliye giri?leri s?v?lara g?re uyarlanm?? bir yaz?l?md?r. Ayr?ca ta??mac?l?k sekt?r?nde ihtiya? duyulabilecek...

Devam?
 

Huzurevi Program?

Huzurevi Program?

T?rkiye'de tek olan Huzurevi Program? ile i?letmeniz i?in gerekli olan t?m mod?ller entegre bir ?ekilde sunulmu?tur. ?ubeleri olan kurumlar neden...

Devam?

Randevu Program?

Randevu Program?

Randevulu ?al??an her sekt?r i?in randevu mod?l? vazge?ilmez b?l?mlerden birisidir. M??terilere randevu vermede Randevu Sistemi ?u ?zellikleri ile ?ne ??kmaktad?r...

Devam?

Anaokulu Program?

Yurt  Yaz?l?m?

700'den fazla anaokulu taraf?ndan tercih edilen Anaokulu Program?m?z, ge?en zaman i?inde s?rekli yenilenerek bir anaokulunun ihtiyac? olan t?m mod?llere sahip olmu?tur...

Devam?

Yurt Program?

Yurt Otomasyonu

Yenilenen verisyonu ile Yurt Program? ihtiyac?n?z olan t?m mod?lleri bir arada tutarak kurumunuzun y?netimini kolayla?t?rman?n yan?nda kurumsal...

Devam?
 

Dernek Program?

Dernek Program?

Dernekler ve ?ye takibi yapan kurulu?lar i?in haz?rlanm?? bir yaz?l?md?r.Sadece ?ye kay?tlar?n?n tutuldu?u bir program de?il, bir ?ok mod?l? ile t?m ihtiya?lar?...

Devam?

?ye Takip Program?

?ye Takip Program?

?ye takibi yapan t?m kurulu?lar i?in haz?rlanan program?m?z bir ?ok ek mod?l? ile i?leyi?inizi d?zene sokup, k?sa s?rede yapman?za imkan sa?lar ...

Devam?

Bak?mevi Program?

Bak?mevi Program?

T?rkiye'de tek olan bak?m evi program? sayesinde kurumunuzda kalan misafirlerin t?m bilgilerini kay?t alt?na al?p, bir ?ok mod?l? ile i?lerinizi kolayla?t?rmaya yard?mc?...

Devam?

K?t?phane Program?

K?t?phane Program?

Bu mod?l sayesinde k?t?phanedeki kitaplar detayl? olarak takip edebilir, en ?ok kitap okuyan ?yeler yada en ?ok okunan kitaplar gibi raporlar alabilirsiniz....

Devam?
 

?zel Yaz?l?m Geli?tirme


?zel Yaz?l?m Geli?tirme

Piyasada bulunan haz?r programlar?n ihtiyac?n?z? g?rmedi?i durumlarda ?zel yaz?l?m geli?tirmeye ba?vurabilirsiniz. Tamamen isteklerinizle ?ekillenen yaz?l?mlar...

Devam?

Web Programlama


Web Programlama

?nter Bili?im konusunda uzman personeli ile ?irketlerin ihtiya?lar?n? kar??layacak intranet, extranet ve web yaz?l?m hizmetlerinin yan?da mobil uygulamalar geli?tirmektedir...

Devam?

?zel Yaz?l?mlar


?zel Yaz?l?mlar

?nter Bili?im ?zel yaz?l?m geli?tirme hizmeti ile m??terilerine ??z?mler sunmaktad?r. Piyasadaki paket programlar firman?z?n ihtiya?lar?n? gidermiyorsa sadece firman?za...

Devam?

??itme Merkezi Program?

??itme Merkezi Program?

Hasta kay?tlar?ndan ?demelere, personel mod?l?nden randevulara kadar bir ?ok mod?l? entegre sunmaktad?r. T?m mod?ller birbiriyle tam otomasyonla ?al??maktad?r...

Devam?
 

Parsiyel Nakliye Program?

Parsiyel Nakliye Program?

Parsiye nakliye ?al??an firmalar i?in geli?tirilmi? bir paket programd?r. Nakliye i?in kople ??z?mler sunan proram?m?zda bir?ok mod?l entekre sunulmaktad?r...

Devam?

Kirac? Aidat Takip Program?

Kirac? Aidat Takip Program?

Ayn? veya farkl? lokasyonlardaki kirac?lar?n?z? aidat,kira ve di?er ?demelerini takip alt?na alabilece?iniz, i?inde ar?iv yap?s? olan bir yaz?l?md?r...

Devam?

Apartman Y?netim Program?

Apartman Y?netim Program?

Apartman Y?netim Yaz?l?m? ile apartmanlardaki aidat, di?er ortak giderler ve kasa i?lemlerini yapabilece?iniz komplike bir yaz?l?md?r. Ayr?ca ek bir ?ok mod?l?...

Devam?

?? Merkezi Y?netim Program?

?? Merkezi Y?netim Program?

?? Merkezi Y?netim Yaz?l?m? ile aidat takibi yapabilir, ortak giderleri tutabilirsiniz. ??inde bulunan farkl? mod?ller sayesinde y?netimin sorunsuz olarak yap?las?n? sa?lar...

Devam?
 

Site Y?netim Program?

Site Y?netim Program?

Site Y?netim Yaz?l?m? ile aidat takibi yapabilir, ortak giderleri tutabilirsiniz. ??inde bulunan farkl? mod?ller sayesinde y?netimin sorunsuz olarak yap?las?n?...

Devam?

Plaza Y?netim Program?

Plaza Y?netim Program?

Plaza Aidat Takip ve Muhasebe Program? ile aidat takibi yapabilir, ortak giderleri tutabilirsiniz. ??inde bulunan farkl? mod?ller sayesinde y?netimin sorunsuz olarak...

Devam?

AVM Y?netim Program?

AVM Y?netim Program?

AVM Y?netim Yaz?l?m? i?inde bar?nd?rd??? entegre mod?llerle AVM y?netimini kolayla?t?rarak farkl? i?lere zaman ay?rman?z? sa?lamaktad?r. Bir ?ok mod?l? ile...

Devam?

Residence Y?netim Program?

Residence Y?netim Program?

Residence Y?netim Program? ile aidat takibi yapabilir, ortak giderleri tutabilirsiniz. Yaz?l?m i?inde bulunan farkl? mod?ller sayesinde y?netimin ...

Devam?
 

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

?nter Bili?im Yaz?l?m Hizmetleri

?nter Bili?im ilke edindi?i "M??teri Memnuniyeti" kavram? i?inde, m??terilerinin sorunlar?n? en k?sa s?rede ve en ak?lc? y?nden ??zerek onlar?n as?l i?lerine kanalize olmas?n? sa?lar. Bu sayede m??terilerin kay?plar? en aza indirgenmektedir.
Devamı...