Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri Kart?

Nakliye yaz?l?m?nda her g?nderici ve al?c? i?in bir m??teri kart? a??lmaktad?r. Bu m??teri kart?nda bir ?ok detay bilgi tutabilmektesiniz.

M??teri kart? olu?turulken m??terinin iki tip adresi girilmektedir. Bunlar fatura ve sevk adresleri olarak m??teri kart?nda yeralm??t?r. Ayr?ca nakliye program?nda firmaya ait kontak personel giri?i, banka hesab? tan?mlamalar?, kredi kart? bilgi giri?i, eksik belge takibi, komisyoncu bilgileri, grupland?rma, ileti?im bilgileri, evrak ekleme mod?l?, uyar? ve notlar, randevu bilgileri ve telefon g?r??me notlar? bulunmaktad?r. Di?er mod?llerle tam entegre ?al??makta olan bu b?l?m sayesinde nakliye program?nda bulunan di?er k?s?mlarda burada yapm?? oldu?unuz tan?mlamalar kullan?lmaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.