Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Yak?t ?irketi Cari Hareketler

Nakliye yaz?l?m?nda yak?t firmalar?n?n carilerini takip edebildi?imiz bir b?l?md?r. Firmalar?n faturalar? ve bizim yapm?? oldu?umuz ?demlerin tek bir tablo halinde sunulmas? sa?lanm??t?r. Ayr?ca nakliye program?nda yak?t firmlar?na manuel olarak bor? veya alacak ekleyebilme imkan? sunulmu?tur.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.