Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - ?ubeler Aras? Entegrasyon

Nakliye yaz?l?m?nda sadece tek ?ubenizde de?il birden fazla ?ubeniz varsa bunlar? entegre bir ?ekilde y?netibilmenize imkan sa?lanmaktad?r.

Ayr?ca nakliye program?nda bulunan kullan?c? yetkilnedirmesi sayesinde kullan?c? sadece yetkisi olan ?ube ile ilgili i?lem yapabilmektedir. Yetkisi dahilinde olmayan ?ubelerle ilgili herhangi bir kay?t giri?i yada inceleme ?ans? bulunmamaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.