Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Ara? Yak?t Giri?leri

Nakliye yaz?l?m?nda i?inde ister ?irket ara?lar? i?in isterseniz kiral?k ara?lar i?in yak?t giri?i yapabilirsiniz. Nakliye otomasyonu bu i?lem sonucundan do?an yak?t bedelini arac?n carisine gider olarak ekledi?i gibi isterseniz yak?t firmas?n?n carisine bor? olarakta aktarabilmektedir. Ayr?ca kiral?k bir ara? i?in yak?t giri?i yapt???n?zda nakliye program? bu yak?t bedelini bizim alaca??m?z olarak yak?t firmas?n?n carisine aktarabilmektedir.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.