Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - ?irket Arac? ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda bir defal??? mahsus ?irket ara?lar?m?z?n giri?lerini yapmal?y?z. Burada yapaca??m?z tan?mlama mod?ller aras? entegrasyon sayesinde di?er b?l?mlerde kullan?lacakt?r. Arac?m?za ait bir ?ok detay bilginin yan?nda ara? belge giri?leri, d?k?man giri?leri, yak?t ve servis i?lemleri, cari hareketleri takip edebilece?imiz kullan??l? ara?lar bulunmaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.