Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Ara? Servis Giri?leri

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu b?l?mde kendi ara?lar?m?z yada kiral?k ara?lar i?in servislerde yap?lan i?lemlerin kay?tlar?n? detayl? olarak tutabilmekteyiz. Bu servis hizmeti sonucunda olu?an tutar arac?n carisine gider olarak yans?t?lmakta olup dilerseniz servis firmas?n?n carisinede bizim borcumu olarak nakliye program? taraf?ndan eklenir.

Ayr?ca nakliye otomasyonu e?erki ara? kiral?ksa servis bedelini kiral?k arac?n sahibinin carisine bizim alaca??m?z olarakta aktarmaktad?r.

Nakliye program?nda ayr?ca bu yap?lan i?leme ait belge ve d?k?manlar?da ekleyebilece?iniz bir b?l?m bulunmaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.