Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Ara? Cari ??lemler

Nakliye yaz?l?m?nda ister kiral?k istersede ?irket olsun her ara? i?in bir cari kart olu?turulur. Bu cari kart sayesinde arac?n bize karm? yoksa zararm? ettirdi?ini hesaplayabilmekteyiz. Bu hesab? yaparken nakliye program? b?t?n mod?llerden elde etti?i veriyi kullan?r. Nakliye otomasyonu bunu hesaplamak i?in nakliye gelirinden, arac?n di?er giderlerini otomatik olarak d??er bu giderler yak?t, servis, harc?rah, kasko, tarfik sigortalar? gibi. Bu cari raporlamay? tek ara? i?in alabilece?imiz gibi t?m ara?lar?n belirtilen tarih aral???nda toplu bir ?ekilde de al?nabilmektedir. Nakliye program? i?inden bu rapor sonucunun excele aktarabilmektesiniz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.