Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Servs ?irketi Raporlamalar?

Nakliye yaz?l?m?nda her cari tipinde oldu?u gibi servis hizmeti veren firmalar i?inde bir cari mod?l? sunmaktad?r. Bu cari mod?l firman?n sa?lam?? oldu?u servis hizmetlerinin ve bizim firmaya yapm?? oldu?umuz ?demelerin detayl? bir tablosudur. Nakliye program? i?inde firmalar? manuel olarak borland?rabilir veya manuel olarak alacaklanr?abilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.