Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Rezervasyon ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu mod?l ile ister kendi ?irket ara?lar?m?za istersekte kiralad???m?z ara?lara istedi?imiz tarihlere rezervasyon giri?lerini yapabiliriz. Nakliye program?nda tada sonra bu rezervasyonlar? detayl? olarak raporland?rabilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.