Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Personel ?zin Takibi

Nakliye yaz?l?m?nda personele ait izinlerin takibi yap?labilmektedir. Bu izinler senelik izin olabilece?i gibi mazaretli ve mazetsiz izinlerde olabilemektedir. Bu mod?l sayesinde personelin y?l i?inde nekadar izin kulland??? ve bu izinlerin ka??n?n k?ll?k izin ka??n?n di?er izinler oldu?unu g?rebiliriz. Ayr?ca y?ll?k izinden kalan s?rede nakliye yaz?l?m? i?indeki bu b?l?mden taip edilebilmektedir.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.