Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Personel Prim ve Maa? ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda firmam?zda ?al??an personelin maa??n? detayl? olarak tutabilece?imiz b?l?md?r. Ayr?ca personelin y?neticinin ?n onay?ndan ge?en prim hareketleride yine bu b?l?mde maa??na yans?t?lmaktad?r. Burada yap?lan ?demeler otomatik olarak kasaya giderimiz olarak yans?t?lmakta olup iki defa i?lem yapmam?z?n ?n?ne ge?ilmektedir.

Ayr?ca nakliye program?nda olan raporlama ara?lar? ile personele yapm?? oldu?umuz ?demeler ve prim ?demeleri raporlanabilmektedir.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.