Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Nakliye Giri?i

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan en ?nemli b?l?mlerden birisidir. Burada m??terinin nakliye giri? i?lemi yap?lmaktad?r. Burada temel olarak program al?c? ve g?ndericiyi girmenizi talep etmektedir. Bu temel bilgilerden sorna nakliyenin detay bilgileri girilir bunlar nakliye tarihi, y?k?n cinsi, birimi, ambalaj tipi gibi. Bu i?lemlerden sonra y?k?n miktar? se?ilerek yans?t?lacak ?cret giri?i yap?lmaktad?r. E?er m??teri ile aram?zda bir g?nderim anla?mas? mevcut ise program birim fiyat? otomatik olarak tamamlar.

Ayr?ca nakliye bedeline ara? g?n ?creti yans?tman?z hakinde bu b?l?mleri girebilece?iniz alanlarda bulunmaktad?r.

Nakliye otomasyonunda nakliye giri?i iki ?ekilde olmaktad?r. Bunlardan ilki resmi di?eri ise gayri resmidir. Resmi giri?lerde nakliye bedelini m??teriye yans?tabilmek i?in fatura kesmemiz beklenir, gayriresmide ise nakliye bedeli otomatik olarak m??teri kay?d?na bor? olarak yans?t?lmaktad?r.

Yine bu b?l?mde i?i yapacak ara? bilgilerinin giri?i yap?l?r bu b?l?mde kendi ara?lar?m?z? kullanabilece?imiz gibi kiral?k ara? giri?i yap?p bunlar?n navlun bedellerinide girebiliriz.

Nakliye program?nda komisyonculara veya personele pirim vermemizi sa?ayan b?l?mlerde bulunmaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.