Nakliye Otomasyonu (Program?) - M??teri Sipari?leri

Nakliye Program? - M??teri Sipari?leri

Nakliye Yaz?l?m?'nda, M??teriye ait sipari?leri g?nderdi?i, ald??? ve ?demesini yapt??? sipari?ler olarak ay?rabilir ve tarihlere g?re sorgulayabilirsiniz.


Nakliye Program?'na Ait Dernek - ?ye Takip Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Nakliye Program?


 


M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.