Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri Raporlar?

Nakliye yaz?l?m?nda m?t?erilerimize ait bir ?ok detayl? rapor alabilece?imiz ara?lar bulunmaktad?r. Program i?inden;

Genel M??teri Listele Genel Bor?lu M??teriler Genel Alacakl? M??teriler Genel Problemli M??teriler Genel Telefon G?r??melerini Raporla Genel Anla?mal? M??teriler Genel Hareket Yap?lmam?? M??teriler Genel Risk Limitinde Olan M??teriler Genel Ciro Baz?nda Raporlama Genel Belge Raporlama

gibi bir?ok rapor alabilmekte ve bu rapor sonu?lar?n? nakliye program? ?zerinden excel e aktarabilmektesiniz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

Nakliye Yaz?l?m?

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.