Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri G?r??me Notlar?

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu b?l?mde m??teri ile yap?lan g?r??me notlar?n? tutabilmekteyiz. Bu g?r??me notlar?n? grupland?rarak girebilmekteyiz. ?rne?in fiyat bilgisi, ?ikayet, ?neri gibi.. M??terinin kayd?na girdi?imizde daha ?nce kim bu m??teri ile ne konu?mu? ve bu konu?ma sonucunda nas?l bir i?lem yap?lm?? bunlar?n hepsin g?rebilmekteyiz. Ayr?ca m??teri g?r??meleri detayl? olarak raporland?r?lmakta ve Nakliye program? i?inden excel e aktar?labilmektedir.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.