Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri Fatura ??lemleri

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu mod?l? kullanmak ?ok kolayd?r. NAkliye otomasyonu iki ?ekilde fatura kesimini sa?lamaktad?r.

Bunlardan ilki nakliye hareketi ekleyerek fatura kesme; Program m??teriye ait b?t?n faturas? kesilmemi? nakliyeleri listeler ve bu nakliyeler aras?ndan se?tiklerimizi faturaya ekler. Bu sayede fatura i?eri?i otomatik olarak olu?turulmaktad?r. Ayr?ca faturay? TL, Euro ve Dolar olarak kesebilmektesiniz.

Nakliye progrma?nda bulunan di?er bir fatura kesme bi?mi ise nakliye eklemeden manuel olarak fatura kesmedir. Burada fatura i?eri?i tamamen bizim taraf?m?zdan olu?turulmaktad?r. Yine bu b?l?mden Tl, Euru ve Dolar olarak fatura kesebilmekteyiz.

Nakliye program?nda fatura kesimi yaparken program her fatura i?in m??terinin tan?mlanan vade g?n?n? kullanarak bir ?deme tarihi olu?turur. bu sayede fatura takibi yap?p faturan?n ?denip ?denmedi?ini g?rebiliriz. Nakliye program? her a??ld???nda vadesi gelen faturalar? otomatik olarak ekrana ??karmaktad?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.