Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri D?k?man Giri?i

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu mod?l ile m??terilerimizi belge ve d?k?manlar?n? kay?tlar?na ekleyebilmeteyiz. ?rne?in firma ile aram?zda yap?lan s?zle?meyi tarat?p kayd?na ekleyeiblirsiniz. Burada sadece resim de?il pdf ve di?er t?m dosya bi?imlerini ekleyebilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.