Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri Cari Hareketleri

Nakliye yaz?l?m?nda m??terinizin cari bilgileri ?ok detayl? bir ?ekilde i?lenmi?tir. Burada m??terinin t?m bor?lar? ve yapm?? oldu?u ?demeler tek bir tablo halinde kar??n?za ??kar. M??teriye kesilen faturalar, al?nan iade faturalar? yapm?? old?u ?demeler hepsi m?kemmel ve anla??labilir bir bi?imde sunulmu?tur. Nakliye program?nda m??teri i?in ?? tip bor? bulunmaktad?r bunlar TL, Dolar ve Euro olarak kar??m?za ??kar.

Ayr?ca nakliye program?nda m??terimizi manuel olarak bor? yada alacak ekleyebilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.