Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Anla?ma Giri?leri

Nakliye yaz?l?m?nda s?rekli ?al??t???m?z m??terilerimize farkl? fiyatlar uygulamam?z? sa?layan mod?ld?r. Burada birden fazla anla?ma girme ?ans?m?z bulunmaktad?r.? Nakliye program?nda bu anla?ma giri?lerini y?k cinsi, ambalaj tipine g?re dolar, Tl, ve Euro olarak tan?mlayaiblmekteyiz. Bu anla?malar nakliye olu?turma k?sm?nda birim fiyat?n otomatik bir ?ekilde olu?turulmas?n? sa?lamaktad?r. B?ylelikle hem zamandan tasarruf ederiz hemde yanl?? veri girme ihtimalini ortadan kald?r?r?z. Ayr?ca Nakliye yaz?l?m? m??teri raporlama k?sm?ndan anla?mal? oldu?umuz m??terilerin raporunu detayl? bir ?ekilde alabilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.