Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Komisyoncu Prim Giri?leri ve Da??t?m?

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu b?l?mde komisyoncular?n hakedi?leri da??t?lmakta ve bunlar?n ?demeleri carilerine yans?t?lmaktad?r. Nakliye giri?inde yapm?? oldu?umuz prim tutar giri?leri y?netici ?n onay? gerektirmektedir. Yani prim verebilmek i?in y?neticinin ?n onay?na ihtiya vard?r. Bu i?lemden sonra prim giri? i?lemi yap?l?r ve carisine tutar yans?t?larak ?deme yapabilmemize imakn sa?lan?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.