Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Kiral?k Ara? Kay?tlar?

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu mod?l ile kiral?k olarak d??ar?dan temin etti?imiz ara?lar?n kay?tlar?n? detayl? olarak tutabilir bu ara?larla ilgili bir ?ok detayl? raporlama elde edebiliriz. Yine nakliye program? ?irket ara?lar?ndan oldu?u gibi kiral?k ara?lar i?inde bir cari kart olu?turmaktad?r. Bu sayede ara?lar?n bize kar m? yoksa zararm? ettirdi?ini ??renebiliriz. Bu cari raporlamalar?n? tek bir ara? i?in yapabilec?eimiz gibi t?m kiral?k ara?lar i?in tek seferdede alabilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.