Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Genel Tedarik?i Cari ??lemler

Nakliye yaz?l?m?nda di?er b?l?mlerde oldu?u gibi genel tedarik?iler i?indede bir cari b?l?m olu?turulur. Fiman?n vermi? oldu?u fatura giri?leri yada bizim yapm?? oldu?umuz ?demelerin tek bir tablo halinde verildi?i b?l?md?r. Ayr?ca nakliye otomasyonunda bulunan bu b?l?m sayesinde firmaya manuel olarak bor? yada alacak ekleyebilmeteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.