Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - Genel Tedarik?i Giri?leri

Nakliye yaz?l?m?nda yak?t, servis ve kiral?k ara? sahibi d???ndaki i? yapm?? oldu?umuz firmalar?n kay?tlar?n? ve bunlara yapm?? old?umuzu ?demelerin takip edildi?i bir b?l?md?r. Di?er mod?llerde oldu?u gibi nakliye program? tedarik?iler i?inde bir cari kart olu?turur ve tek bir tablo ?zerinden cari durum takibi yapabilmemize imkan sa?lan?r.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.