Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program? - M??teri Belge Takibi

Nakliye yaz?l?m?nda bulunan bu b?l?mde ise m??terilerimizden nakliye hizmeti verebilmek i?in istemi? oldu?umuz belgelerin takibini yapabilmekteyiz. ?rne?in biz bir firma ile ?al??abilmek i?in firmadan imza sirk?leri, vergi levhas? fotokopisi ve s?zle?me talep edebiliriz. Bu b?l?mde ise bu istenen belgelerin hangileri yap?lm?? hangileri eksik kalm?? bunlar? g?rebilmekteyiz. Nakliye program?nda bu belge tan?mlamalar? s?n?rs?z bir ?ekilde yap?labilmekte ve bunlar raporland?r?lmaktad?r. ?rne?in nakliye otomasyonu i?nden sadece s?zle?mesi yap?lmayan m??terileri listeyebilmekteyiz.

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.