Nakliye Program? (Yaz?l?m?)

Nakliye Program?(Otomasyonu)

Sekt?r?n ihtiya? ve talepleri do?rultusunda s?rekli geli?tirdi?imiz nakliye program?m?z?n yeni versiyonu sat??a sunulmu?tur.

Son versiyonda yap?lan geli?melerle bir ?ok b?l?m daha kapsaml? hale getirilirken, kullan?c?n?n daha h?zl? bir ?ekilde i?lem yapmas?n? sa?layan bir ?ok yan uygulama eklenmi?tir.

Karayolu nakliyesi i?in haz?rlanm?? olan nakliye yaz?l?m?m?z sadece yurt i?i ankliyesi de?il uluslararas? nakliye hizmeti veren ?irketler i?inde uygundur.

Birbiriyle tam uyum halinde ?al??an bir ?ok mod?l sadece nakliye giri? i?lemleri de?il, personel, komisyoncu, prim, insan kaynaklar?, personel izin takipleri, yak?t ve servis giri?i mod?l? ve sayamad???m?z bir?ok mod?l? ile vazge?ilmez bir yard?mc?n?z haline gelecektir.


Nakliye program? hakk?nda detayl? bilgiliye sa? taraftaki program? i?eri?i men?s?nden ula?abilirsiniz.

Talep ve bilgi i?in ileti?im sayfam?zdaki ileti?im formunu doldurabilir veya 0212 419 1 999 nolu telefondan bizimle irtibata ge?ebilirsiniz.

Nakliye Yaz?l?m?n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? 2.000 TL'dir

Nakliye Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Nakliye Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Nakliye Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Nakliye yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.