??itme Merkezi Program? (Otomasyonu)

??itme Merkezi Yaz?l?m?? - ??itme Merkezi Program? (Otomasyonu)

Yenilenen verisyonu ile ??itme Merkezi Program? ihtiyac?n?z olan t?m mod?lleri bir arada tutarak kurumunuzun y?netimini kolayla?t?rman?n yan?nda kurumsal bir kimlik kazand?rmaktad?r.

D?nyan?n neresinde olursan?z olun i?letmeniz tek t?k uzaktas?n?z!.

Hasta kay?tlar?ndan ?demelere, personel mod?l?nden randevulara kadar bir ?ok mod?l? entegre sunmaktad?r. T?m mod?ller birbiriyle tam otomasyonla ?al??maktad?r.??nsan hatas?, kontrol?, tekrar tekrar veri giri?i ortadan kalkar her?ey h?zl?, sa?lam ve kolay bir ?ekilde ger?ekle?ir.

Program ile ilgili detayl? bilgilere sa? taraftaki Program ??eri?i men?s?nden ula?abilirsiniz.

??itme Merkezi Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Program?n T?rkiye genellindeki sat?? fiyat (iki kullan?c?l?) 2000TL+KDV'dir.

Hastalar?n takibi, raporlamalar? ve cihaz takipleri

Rekabet ko?ullar? i?erisinde mevcut hasta potansiyelini korumak ve hatta daha da art?rmak,

Arac?lar?n takibi, prim ?demeleri ve raporlamalar? ,

Bir yandan gelir art?r?c? faaliyetlerde bulunurken bir yandan da maliyetleri kontrol edebilmek,

Yo?un i? hacimlerinde bilin?li veya bilin?sizce yap?labilecek hatalardan dolay? olabilecek parasal kay?plar? engellemek,

??itme Merkezinin kurumsal ve modern bir ?ekilde y?netmeye gayret etmek,

Ve t?m bunlar? k?s?tl? personel ve finansal kaynakla yapmaya ?al??mak?

??itme Merkezi Program?, t?m bu zorluklar? ve bunlar?n ?zerinizdeki bask?lar?n? azaltmak ?zere tasarlanm??t?r.

Program i?eri?i ve men?ler hakk?nda bilgiye sayfan?n sa? taraf?ndaki "Program ??eri?i" ba?l??? alt?ndaki men?lerden ula?abilirsiniz.??itme Merkezi Program?

?ubeleri Olan ??itme Merkezleri Neden ??itme Merkezi Otomasyonunu Tercih Ediyor?

??itme Merkezi Otomasyonu zincir ??itme Merkezleri i?in ?ok farkli teknolojik avantajlar saglar.?

Merkezi sistemi ile ayni programdan d?nyanin her hangi bir yerinden veritaban?na ula??p, raporlar alabilir, hasta kay?tlar?na ula?abilr veya kurumunuzun sat?? bilgileri hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

??itme Merkezi Otomasyonu, internet ?zerinden bu merkezi y?netimi ; hasta bilgilerinden, hat?rlatmalara kadar bilgileri sa?layan tek ??itme Merkezi Otomasyonu'dur.?

Bu y?zden grup i?itme merkezleri; ??itme Merkezi Otomasyonu sayesinde?

1-??ler Kolayla??r?

1-Y?netim G??lenir (T?m kontrol ve onaylamayi uzaktan online yap?n)

2-Raporlama Geli?ir?

3-Maliyetler D??er.

Kazand?raca?? zaman ve f?rsat maliyetini belirtmeye bile gerek yoktur.

Alan?m?zda Lideriz ??nk?;

?nter Bili?im ilke edindi?i "M??teri Memnuniyeti" kavram? i?inde, m??terilerinin sorunlar?n? en k?sa s?rede ve en ak?lc? y?nden ??zerek onlar?n as?l i?lerine kanalize olmas?n? sa?lar. Bu sayede m??terilerin kay?plar? en aza indirgenmektedir.


Yaz?l?m Hizmetleri ve Teknik Destek konusunda T?rkiye'nin en deneyimli, teknolojiyi en yak?ndan takip eden ve m??terisine en ?ok k?ymet veren yaz?l?m ?irketiyiz.

  • T?m ihtiya?lar? kar??layan
  • Sa?lam Altyap?l?
  • G?venilir ve
  • Uygun Fiyatl? yaz?l?mlar ?retiyoruz...

Sadece Yaz?l?m ?retmiyoruz

Kendi alan?nda ve kendi ?ehrinde isim yapm?? firmalar ?nter Bili?im yaz?l?mlar?n? kullan?yorlar. 400 ?n ?zerinde kurumsal, 1500?n ?zerinde bireysel m??terisi ile ?nter Bili?im, alan?nda en ba?ar?l? yaz?l?m ?irketidir.

M??terilerimize sadece g?nl?k kay?tlar?n? yap?p fatura kesmelerine de?il,hizmet kalitelerini y?kseltmeye, m??teri memnuniyetlerini art?rmaya, maliyetlerini d???rmeye ve daha ?a?da? bir y?netim anlay??? ile y?netilmelerine yard?mc? olup,
hem daha karl? ve hem daha g??l? kurulu?lar haline gelmelerine yard?mc? oluyoruz.


M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

??itme Merkezi Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. ??itme Merkezi yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.