Huzurevi Program? (Yaz?l?m?)

Huzurevi Yaz?l?m? - Huzurevi Program? (Otomasyonu - Huzurevi Muhasebe Takip Sistemi)

Huzurevleri i?in yap?lan T?rkiye'deki ilk ve detayl? yaz?l?m.

Kurumunuzun t?m ihtiya?lar?n? sorunsuz ve ek bir yaz?l?ma ihtiya? duymadan kar??layan otomasyon sistemidir.

Yard?mc? bir ?ok mod?l?n sunuldu?u program?m?zda her mod?l birbiriyle entegre ?al??maktad?r. Bu sayede tekrar tekrar veri girmekten kurtulup zamandan b?y?k tasarruf edersiniz.

Huzurevi progrma? ile ilgili detayl? bilgi ve ekran g?r?nt?leri sa? taraftaki men?de bulunmaktad?r.

Konu ile ilgili detayl? bilgi alamak i?in 212 419 1 999 nolu telefondan yada ileti?im sayfam?zdaki ileti?im formundan bizimle irtibata ge?ebilirsiniz.

Huzurevi Program?m?z?n T?rkiye genelindeki sat?? fiyat? 900 TL'dir.

Huzurevi Program?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Huzurevi Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Huzurevi yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.