Dernek Program? (Yaz?l?m?)

Dernek Yaz?l?m? - Dernek Program? (Dernek Otomasyonu)

S?rekli yenilenen i?eri?i ile derneklerin vazge?ilmez bir arac? haline gelmi?tir.

Entegre ?al??an onlarca mod?l? sayesinde kurumunuzun sa?l?kl? bir ?ekilde idare ve sevkin yard?mc? olmaktad?r.

Sadece ?ye ile ilgili i?lemler de?il i?inde bulunan bir?ok ara?la kurumunuza katmade?er sa?lar

Dernek proram?na ait detayl? bilgilere sa? taraftaki Program ??eri?i men?s?nden ula?abilirsiniz.

Dernek - ?ye Takip Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.
(Dernek Program?n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? 750 TL+KDV'dir.)?


Dernek Program?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Dernek Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Dernek yaz?l?m?na ge?en kurumlar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.