Bak?mevi Otomasyonu (Program?)

Bak?mevi Yaz?l?m? - Bak?mevi Program? (Otomasyonu - Bak?mevi Muhasebe Takip Sistemi)

Bak?mevleri i?in haz?rlanm?? T?rkiye'deki tek ve kapasml? yaz?l?md?r. Bu yaz?l?m ile kurumunuzdaki bir ?ok i?lemi entegre mod?llerimizle ek bir yaz?lma ihtiya? duymadan giderebilirsiniz.

S?rekli yenilenen program?m?z g?n?n teknolojik yeniliklerini ve kurumlar?n ihtiya?lar?n? g?z ?n?ne alarak s?rekli g?ncel kalmaktad?r.

Program ile ilgili detayl? bilgilere sa? taraftaki Program ??eri?i men?s?nden ula?abilirsiniz.

Bak?mevi?Otomasyonu web sitenizede entegre ?al??abilmektedir. Yaz?l?m i?inde her veli i?in olu?turaca??n?z kullan?c? ad? ve ?ifre ile web sitenizden giri?i yap?p misafire ait bir ?ok bilgilye eri?ilebilmektedir.

T?m bunlar Bak?mevi Otomasyonunda ;

?u anda Bak?mevi Otomasyonu' nun sa?lad??? t?m mod?lleri bir arada sa?layabilen ikinci bir firma bulunmamaktadir.

?ubeleri Olan Kurumlar Neden Bak?mevi Otomasyonunu Tercih Ediyor?

Bak?mevi Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Bak?mevi Program?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Bak?mevi Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Bak?mevi yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.