Ara? Kiralama Program? (Yaz?l?m?)

Ara? Kiralama Program?(Otomasyonu)

Ara? kiralama ?irketleri i?in ?zel olarak geli?tirilen ve sahip oldu?u kapsaml? bir ?ok mod?l? ile i?letmenizin y?netimi konusunda sizin en b?y?k yard?mc?n?z olacak Ara? Kiralama Program?m?z yenilenen versiyonu ile sat??a sunulmu?tur.

Ara? kiralama yaz?l?m? kullan?c? dostu aray?z?, kapsam? ve kolay kullan?m? ile rakiplerini geride b?rakarak i?letmenizin farkl? ek programlara ihtiya? duymadan y?netilmesini sa?lamaktad?r.

Ren a Car program? i?inde bireysel ve kurumsal m??teri kayd?ndan kiral?k ara?lara, personel mod?l?nden yak?t i?lemlerine kadar bir ?ok mot?l tam entegre olarak ?al?lmaktad?r.

Program hakk?nda detayl? bilgi yandaki program i?eri?i men?s?nde sunulmu?tur.

Talep ve bilgi i?in 212 419 1 999 nolu telefondan irtibata ge?ebilirsiniz.

Ara? Kiralama Progrma?n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? 2.000 TL'dir

Ara? Kiralama Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

Resmi b?y?tmek i?in t?klay?n.

Ara? Kiralama Yaz?l?m?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Ara? Kiralama Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Ara? Kiralama yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.