Anaokulu Program? (Otomasyonu)

Anaokulu Program? (Anaokulu Otomasyonu - Kre? Program?)


Anaokulu Program?

Anaokulu yaz?l?m?n? s?rekli yenileniyoruz!!!G?n?m?z teknoloji ve ko?ullar? dikkate al?narak belli aral?klarla yaz?l?m?m?z? yeniliyoruz.

Anaokullar?n?n ve kre?lerin ihtiya?ar?n? sorunsuz Yenilenen verisyonu ile kar??layan Anaokulu Program? entegre t?m mod?lleriyle kurumunuzun y?netimini kolayla?t?rman?n yan?nda kurumsal bir kimlik de kazand?rmaktad?r.

??renci kay?tlar?ndan ?demelere, cari kartlardan personel mod?l?ne ve randevulara kadar bir ?ok mod?l sunmaktad?r. T?m mod?ller birbiriyle tam uyumlu ?al??maktad?r. Anaokulu yaz?l?m?nda kullan?c? hatas?, kontrol?, tekrar tekrar veri giri?i ortadan kalkar her?ey h?zl?, sa?lam ve kolay bir ?ekilde ger?ekle?ir.

Anaokulu Program? ile ilgili detayl? bilgilere sa? taraftaki Program ??eri?i men?s?nden ula?abilirsiniz.

?u anda Anaokulu Otomasyonu' nun sa?lad??? t?m mod?lleri bir arada sa?layabilen ikinci bir firma bulunmamaktadir.

Anaokulu Otomasyonu art?k web sitenizede entegre.

Bu sayede;
 • Veliler web sitenizden bor? bilgilerini g?rebilir,
 • Bilgi g?ncellemesi yapabilir,
 • Yemek listelerini g?rebilir,
 • ?ocu?un ??retmenine web sitesi ?zerinden mesaj g?nderebilir
 • Psikolog notlar?n? takip edebilir,
 • ?ocu?un devams?zl?k durumunu g?rebilir.


T?m bunlar Anaokulu Program?nda ;

Anaokulu Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

(Anaokulu Program?'n?n T?rkiye Genelindeki Sat?? Fiyat? 500 TL+KDV'dir.)

?ubeleri Olan Anaokulular Neden Anaokulu Otomasyonunu Tercih Ediyor?

Anaokulu Program? zincir okullar i?in ?ok farkl? teknolojik avantajlar sa?lar.

Merkezi sistemi ile ayn? programdan d?nyan?n her hangi bir yerinden program? kullan?p, raporlar alabilir, ??renci kay?tlar?na ula?abilr veya kurumunuzun muhasabe bilgilerine ula??p gider-geliriniz hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anaokulu Otomasyonu, internet ?zerinden bu merkezi y?netimi ; ??renci bilgilerinden, hat?rlatmalara kadar saglayan tek Anaokulu programd?r.

Bu y?zden Anaokulu Otomasyonu sayesinde

1-??ler Kolayla??r (Merkezden ??renciyi istediginiz okula kayd?r?n)

1-Y?netim G??lenir (T?m kontrol ve onaylamay? uzaktan online yap?n)

2-Raporlama Geli?ir

3-Maliyetler D??er.

Kazand?raca?? zaman ve f?rsat maliyetini belirtmeye bile gerek yoktur. Bu y?zden T?rkiye'deki bir ?ok eski ve yeni Anaokulu zincirleri Anaokulu Otomasyonu?na ge?mi?; Anaokulu Otomasyonu ile b?y?m?? ve kendilerine Anaokulu Otomasyonu ile g??l? bir otomasyon sa?lam??lard?r.

Anaokulu Program?

M??teriler ??in

 • ?nter Bili?im Destek
  Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
 • Talep ve ?neri
  Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Anaokulu Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Anaokulu yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.