Site Y?netim Program? (Otomasyonu - Site Muhasebe Takip Sistemi)

Site Y?netim Program? (Otomasyonu - Site Muhasebe Takip Sistemi) Yenilenen versiyonu ile art?k daha kapsaml? ve kullan??l? olan Site Y?netim Program?, t?m ihtiya?lar?n?za tek ba??na ??z?m sunmaktad?r.

Bizce otomasyon sadece kirac? kay?tlar?n? tutmak ve raporlamak olmamal?d?r. Site Y?netim Program?, ?nb?ro paketi kadar kapsaml? ?ok say?da de?i?ik mod?l? entegre olarak sunar. Dolay?s?yla muhasebeden, kirac? kay?tlar?na, ar?ive kadar t?m mod?ller arada kopukluk olmadan tam otomasyonla ?al???r. ?nsan hatas?, kontrol?, tekrar tekrar veri giri?i ortadan kalkar her?ey h?zl?, sa?lam ve kolay bir ?ekilde ger?ekle?ir.

Sizde Site Y?netim Program?n? daha yak?ndan tan?mak istiyorsan?z a?a??da bulunan demo talep formu yaz?s?n? t?klay?n ve a??lan formu doldurun. K?sa s?re sonra sat?? temsilcilerimiz demo kurulumu i?in taraf?n?zla irtibata ge?ecektir.

Site Y?netim Program?na Ait Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

0-20 Daire ??in 500 TL+KDV'dir.
21-50 Daire ??in 700 TL+KDV'dir.
51-100 Daire ??in 800 TL+KDV'dir.
101-200 Daire ??in 900 TL+KDV'dir.
201-300 Daire ??in 1000 TL+KDV'dir.
301-400 Daire ??in 1200 TL+KDV'dir.
401-500 Daire ??in 1300 TL+KDV'dir.
501-S?n?rs?z Daire ??in L?tfen Teklif ?steyin.

Apartman Y?netim Yaz?l?m? i?eri?i ve men?ler hakk?nda bilgiye sayfan?n sa? taraf?ndaki "Program ??eri?i" ba?l??? alt?ndaki men?lerden ula?abilirsiniz.

Birden Fazla Lokasyonca Kirac?s? Olan Ki?i ve Kurumlar Neden Site Y?netim Program?n? Tercih Ediyor?

Site Y?netim Program? birden fazla Apartman Y?netimi i?in ?ok farkli teknolojik avantajlar sa?lar.

Merkezi sistemi ile ayn? programdan d?nyan?n her hangi bir yerinden kurumunuza ula??p, raporlar alabilir, kirac? kay?tlar?na ula?abilr veya kurumunuzun muhasabe bilgilerine ula??p gider-geliriniz hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kirac? Otomasyonu, internet ?zerinden bu merkezi y?netimi ; kirac? bilgilerinden, hat?rlatmalara kadar sa?layan tek Kirac? Otomasyonudur.

Bu y?zden Site Y?netim Program? sayesinde

1-??ler Kolayla??r

1-Y?netim G??lenir (T?m kontrol ve onaylamay? uzaktan online yap?n)

2-Raporlama Geli?ir

3-Maliyetler D??er.

Kazand?racag? zaman ve f?rsat maliyetini belirtmeye bile gerek yoktur. Sizde vakit kaybetmeden Site Y?netim Program?n? kullanman?n rahatl???na ve kolayl?na ula?mak istiyorsan?z hemen bizimle ileti?ime ge?in.

Site Y?netim Program?

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : Mevlana Mah.911 Sok. Kom?um Sit. A-1 Blok No:24 Ye?ilp?nar / G.O.PA?A / ?STANBUL
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

Site Y?netim Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. Site Y?netim yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.