AVM Y?netim Otomasyonu (Program?)

AVM Y?netim Program?

AVM Y?netimi i?in geli?tirilmi? yaz?l?m?m?z k?sa bir s?re sonra sat??a ??kar?lacakt?r.

?

?

?

Sadece Yaz?l?m ?retmiyoruz

Kendi alan?nda ve kendi ?ehrinde isim yapm?? firmalar ?nter Bili?im yaz?l?mlar?n? kullan?yorlar. 1000 ?n ?zerinde kurumsal m??terisi ile ?nter Bili?im, alan?nda en ba?ar?l? yaz?l?m ?irketidir.

M??terilerimize sadece g?nl?k kay?tlar?n? yap?p fatura kesmelerine de?il,hizmet kalitelerini y?kseltmeye, m??teri memnuniyetlerini art?rmaya, maliyetlerini d???rmeye ve daha ?a?da? bir y?netim anlay??? ile y?netilmelerine yard?mc? olup,
hem daha karl? ve hem daha g??l? kurulu?lar haline gelmelerine yard?mc? oluyoruz.

En Zor An?n?zda Sizin Yan?n?zday?z

Kendi alan?nda ve kendi ?ehrinde isim yapm?? firmalar ?nter Bili?im yaz?l?mlar?n? kullan?yorlar. 1000 ?n ?zerinde kurumsal m??terisi ile ?nter Bili?im, alan?nda en ba?ar?l? yaz?l?m ?irketidir.


Demo Talep Formu ??in T?klay?n.

M??teriler ??in

  • ?nter Bili?im Destek
    Bu b?l?mde programlar?n?z i?in gerekli olan d?k?manlara ula?abilmektesiniz.
  • Talep ve ?neri
    Mevcut m??terilerimizin sat?n alm?? oldu?u programlarla ilgili istek ve taleplerini iletebilece?i b?l?md?r.

?leti?im

Adres : B?y?kdere Cd. Bentek AVM Y?netim No:47 Kat 8 Daire 810 Mecidiyek?y ?i?li-?stanbul
Tel: 0212 419 1 999

K?sa A??klama

AVM Y?netim Program?, ?nter Bili?im Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen kapsaml? bir otomasyonu sistemidir. AVM Y?netim yaz?l?m?na ge?en firmalar bu sayede i?leyi?lerini d?zene sokup ka?aklar? engeller. Ayn? zamanda bir ?ok i?lemi k?sa s?rede yapmas? sebebiyle zamandan b?y?k tasarruf sa?lamalar?na neden olur.